Mój biznes II

Z dniem 01.06.2020 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi rozpoczęło realizację projektu pn.: ”Mój biznes II – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa: VIII – Zatrudnienie, Działania VIII.3 – wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4  – „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź”. Wartość Projektu: 1 817 074,08 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 1 762 561,86 zł.

ADRESACI PROJEKTU

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku powyżej 30. roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, pozostające bez pracy (bezrobotne), zamieszkałe na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z niskim wykształceniem)

oraz

 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (4 osoby).

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakwalifikowania do Projektu ze względu na miejsce zamieszkania, w odnośniku poniżej znajdziecie Państwo mapkę obrazującą obszar miasta Łodzi objęty procesem rewitalizacji, a także dokładny wykaz ulic, jakie się w tym obszarze znajdują oraz wykaz ulic i adresów, z których osoby zostały przeniesione z racji prowadzonych prac rewitalizacyjnych.

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi poprzez kompleksowe wsparcie 33 mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uruchomienie 26 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie min. 12 miesięcy.

TERMIN REALIZACJI projektu: od 01.06.2020 r. do 31.03.2022 r.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • szkolenie i doradztwo w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz stypendium szkoleniowej w wysokości 6,89 zł/h dla 33 osób,
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 6 godz./osobę w tym zwrot kosztów dojazdu dla 33 osób,
 • jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie do 23 050,00 zł dla 26 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 250 zł/m-c przez okres 12 m-cy prowadzenia działalności dla 26 osób

REKRUTACJA

REKRUTACJĘ KANDYDATÓW do projektu prowadzi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, bazując na Regulaminie Projektu i Formularzu zgłoszeniowym i stosując się do określonych dla Projektu kryteriów naboru.

Grono uczestników
projektu zostanie wyłonione biorąc pod uwagę wyniki oceny możliwości oraz motywacji do udziału w Projekcie na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego (etap 1) oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (etap 2), przy czym ustala się następujące warunki i limity szczegółowe:

 • osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) – 29 osób (14 K, 15 M);
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat
  nieznajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (nienależący
  do ww. grup) – 4 osoby.

Osoby zainteresowane UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE:

 1. Powinny zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI do ProjektuMój biznes II – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.
 2. Wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY i dostarczyć go do Lidera Projektu osobiście do Głównego Biura Projektu w godzinach 9.00-13.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź (decyduje dat dostarczenia dokumentów do Głównego Biura Projektu).

Po pozytywnej kwalifikacji w ramach procesu rekrutacyjnego podpisać umowę uczestnictwa.

PLIKI DO POBRANIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

KONTAKT

Główne Biuro Projektu
ul. Wólczańska 51 pok. 9
90-608 Łódź
tel. 42 632 44 20, e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 13.30