Łódź Przyjazna Seniorom

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Z dniem 01.06.2022 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi rozpoczęło realizację projektu pn.: „Łódź Przyjazna Seniorom”. Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021–2025. Wartość dofinansowania: 224 135,00 zł. Całkowita wartość: 246 835 ,00 zł

ADRESACI PROJEKTU

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku 60+ zamieszkałe na obszarze miasta Łodzi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

CEL PROJEKTU

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja osób 60+ w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez kompleksowe działania szkoleniowe.

Efektem realizacji Projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego poprzez podniesienie poziomu ich kompetencji cyfrowych oraz nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

TERMIN REALIZACJI projektu: od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach Projektu uczestnicy mogą skorzystać z form wsparcia, które umożliwią nabycie praktycznych umiejętności, m.in.:

  • z zajęć grupowych dotyczących podstaw obsługi komputera oraz nowoczesnych technologii cyfrowych,
  • z cyklu zajęć poświęconych wykorzystaniu internetu w życiu codziennym (m. in.: e-bankowość, e-urząd, e-lekarz, ezakupy, Indywidualne Konto Pacjenta),
  • z zajęć z wykorzystaniem telefonu komórkowego do wyszukiwania informacji i wykonywania fotografii,
  • punktu konsultacyjnego – gdzie zapewniamy indywidualne wsparcie informatyczne.

Ponadto, program projektu obejmuje:

  • warsztaty oparte na grach i łamigłówkach umysłowych zwartych w sieci internetowej (wyszukiwanie gier i ich zastosowanie w formie indywidualnej i grupowej), a także grupowe gry zespołowe w miejscu spotkania,
  • zajęcia ruchowe – poprawiające kondycję fizyczną,
  • poradnictwo specjalistyczne – możliwość skorzystania z porad i wskazówek specjalistów (m.in.: psychologa, prawnika, dietetyka),
  • catering, zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA

REKRUTACJĘ KANDYDATÓW do projektu prowadzi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi bazując na  Formularzu zgłoszeniowym stosując się do określonych dla Projektu kryteriów naboru. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni na podstawie wyników oceny predyspozycji oraz motywacji do udziału w Projekcie na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego i rozmów indywidualnych.

Osoby zainteresowane UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE powinny :

  • wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go osobiście do Biura Projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź – ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pte.lodz.pl,
  • po pozytywnej kwalifikacji w ramach procesu rekrutacyjnego podpisać umowę uczestnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE można uzyskać osobiście odwiedzając Biuro Projektu, kontaktując się telefonicznie (42 632 44 20) w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.30) lub korzystając z pośrednictwa poczty elektronicznej: sekretariat@pte.lodz.pl

PLIKI DO POBRANIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Wólczańska 51 pok. 9
90-608 Łódź
tel. 42 632 44 20, e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.30

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025