Seminaria z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”

 

VI Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
pt. „Horyzont Europa”
03.02.2022

Celem VI seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” było przedstawienie najważniejszych informacji o aktualnym programie ramowym badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont Europa” realizowanym w latach 2021-2027. Jest on nakierowany na wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE, zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy, a także realizację priorytetów obywatelskich przyczyniających się do utrzymania europejskiego modelu społeczno-gospodarczego. Cele te mają być osiągnięte poprzez pełne zaangażowanie unijnej puli talentów, aktywną współpracę i lepsze wykorzystanie badań naukowych i innowacji w kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu unijnej polityki oraz tworzenie i skuteczne upowszechnianie otwartej wiedzy i technologii. Program ma również przyczynić się do walki ze zmianą klimatu, wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz stymulować konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE.

Seminarium miało charakter szkoleniowy. W jego ramach paneliści omówili podstawowe filary programu: (1) Doskonała baza naukowa, (2) Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa oraz (3) Innowacyjna Europa. Szczególna uwaga została zwrócona na możliwości wykorzystania ścieżki naukowej w ramach Horyzontu Europa. Zaprezentowana została również działalność European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) z siedzibą w Brukseli, która wspiera regionalne i lokalne zainteresowane strony w rozwijaniu ich ekosystemów innowacji oraz zwiększaniu zdolności badawczych i innowacyjnych. Istotnym walorem spotkania było też zwrócenie uwagi na kluczowe zasady i wyzwania praktyki przygotowania projektów międzynarodowych w ramach programu „Horyzont Europa”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 170 osób, przedstawicieli sfery akademickiej, praktyki gospodarczej oraz samorządowej. W dyskusji poruszono między innymi kwestię konkurencyjności polskich naukowców starających się o granty w ramach programu „Horyzont Europa”, a także zwrócono uwagę na kluczowe czynniki sukcesu w procesie aplikacyjnym. Uczestnicy wyrażali też zainteresowanie dalszymi, indywidualnymi spotkaniami i konsultacjami z prelegentami, w celu omówienia szczegółów współpracy w realizacji projektów europejskich.

W seminarium wzięli udział następujący prelegenci:

 • Michał Kaczmarek (Regionalny Punkt Kontaktowy) – od 2007 r. związany z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Posiada doświadczanie w doborze odpowiedniego konkursu do idei projektowej, konsultacji wniosków, realizacji zadań, aspektów administracyjnych i zarządzania projektami w Programach Ramowych KE.
 • Jolanta Pacura (Regionalny Punkt Kontaktowy) – inicjatorka i realizatorka projektów w ramach Programów Ramowych. W latach 2007-2021 Koordynatorka Regionalnego Punktu Kontaktowego PB UE województwa łódzkiego.
 • Marcin Podgórski (PTE, European Regions Research and Innovation Network) – ekonomista, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje narzędzia wspierające wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania.

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Iwona Kukulak-Dolata – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi


V Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
pt. „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”
04.11.2021

Celem V seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” było przybliżenie tematyki dotyczącej roli giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym, w nawiązaniu do tematu wiodącego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łódzki Oddział PTE włączył się w cykl przygotowań do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim w tej olimpiadzie, a także stworzy okazję do wymiany myśli i dyskusji na tematy nawiązujące do aktualnych sytuacji w obszarze funkcjonowania rynków kapitałowych i giełd. Rozważania i dyskusja w ramach seminarium obejmowała m.in. następujące tematy: (1) klasyczne i behawioralne podejście do finansów, (2) co kupić? czyli instrumenty finansowe notowane na GPW oraz (3) strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego.

W dyskusji na powyższe tematy wzięli udział następujący prelegenci:

 • Mgr Katarzyna Szwarc – Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Instytutu Spraw Publicznych London School of Economics, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu “Rethinking Capitalism” na University College London. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse. Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA (European Securities and Markets Authority).
 • Dr Tomasz Schabek – adiunkt w Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar badań naukowych obejmuje: rynki finansowe, ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, finanse behawioralne, fundamentalne uwarunkowania zmienności cen akcji, koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza, modelowanie stóp zwrotu na rynkach finansowych, finanse korporacyjne, rynki finansowe Emerging Markets, sustainability, etyka w finansach. W wymienionych obszarach tematycznych prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.
 • Dr Rafał Wolski – badacz i dydaktyk na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych. Obszar zainteresowań naukowych jest szeroki, ale koncentruje się wokół inwestycji i oceny ich efektywności, tak w przypadku przedsiębiorstw, jak i nieruchomości. Aktywny inwestor giełdowy, członek zarządu w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Praca dyplomowa prowadzona pod jego kierunkiem była zdobywcą „Złotego pióra”, nagrody przyznawanej przez Instytut Finansów UŁ. Opiekun grup w ramach konkursów CFA Challange, w tym drużyny zakwalifikowanej do polskich finałów.
 • Mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,  aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020.

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Iwona Kukulak-Dolata – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi


IV Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
pt. „Wyzwania rynku pracy w świetle Rewolucji 4.0”
14.06.2021

Celem IV seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wyzwań stojących przed rynkiem pracy, wynikających z postępującej rewolucji 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa burzy dotychczasowy porządek w sferze relacji między człowiekiem a maszyną w kierunku wykorzystywania systemów cyber-fizycznych do sterowania rzeczywistością oraz podejmowania zdecentralizowanych decyzji pozwalających na tworzenie, rozwój i dystrybucję nowych produktów i usług. Zastosowanie wielu zaawansowanych narzędzi, takich jak np. big data, sztuczna inteligencja, rozwinięta komunikacja M2M, autonomizacja procesów organizacyjnych, internet rzeczy, czy przetwarzanie chmurowe, wywołuje nagłe, nieoczekiwane i radykalne zmiany w technikach wytwórczych, łańcuchach wartości i modelach biznesowych. W tych warunkach pojawiają się również nowe wyzwania dla rynku pracy związane przede wszystkim z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje oraz rozwojem nowych form organizacji i świadczenia pracy. Zagadnienia poruszane w ramach dyskusji dotyczyły m.in. aspektów psychologicznych i menedżerskich wynikających z integrującej się współpracy ludzi i maszyn, nowych form świadczenia „usług pracy”, czy wpływu rewolucji 4.0 na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Paneliści przedstawili ponadto dotychczasowe i planowane działania oraz wyniki badań dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego zgodnie z wymogami przemysłu 4.0 oraz zapotrzebowania na zawody i kompetencje pożądane przez pracodawców w trakcie rewolucji 4.0.

Jako prelegenci w debacie wzięli udział następujący eksperci:

 • Prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska (Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka) – Profesor nauk społecznych. Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Autorka licznych publikacji na temat zarządzania kapitałem ludzkim, przedsiębiorczości oraz psychologicznych aspektów zarządzania.
 • Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki) – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, od kwietnia 2020 r. dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Obecnie kieruje grantem Narodowego Centrum Nauki „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”.
 • Dr Jarosław Tokarski (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) – Od 2010 r. zatrudniony w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP, a od 2019 r. koordynator Obserwatorium. Zainteresowania: statystyczne metody opracowania danych, analiza statystyczna, wnioskowanie statystyczne. Działalność: badania rynku pracy w szczególności potrzeb pracodawców, poszczególnych branż gospodarki regionu łódzkiego i ich współpracy z edukacją, badania losów absolwentów szkół pod kątem ich dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, badania oczekiwań szkół dotyczących współpracy z pracodawcami.
 • Mgr inż. Paweł Krawczak (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) – Nauczyciel dyplomowany, kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego w ŁCDNiKP. Współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy na rzecz modernizacji i rozwoju kształcenia zawodowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodycznych dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia, kształcenia modułowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce edukacyjnej. Projektuje, organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia uczniów, nauczycieli i dorosłych mających na celu osiąganie kwalifikacji zawodowych w zakresie mechatroniki, robotyki i automatyki przemysłowej.
 • Mgr Katarzyna Pawlata (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) – Kierownik Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy (RORP) w Łodzi, wieloletni ekspert w dziedzinie rynku pracy, w tym analiz w zakresie popytu na pracę; praktyk z szeroką wiedzą empiryczną, doświadczony prelegent i panelista, współautor koncepcji badawczych oraz publikacji nt. rynku pracy; jest koordynatorem badania „Barometr zawodów” oraz współautorem raportów tworzonych na podstawie jego wyników.
 • Mgr Anna Bruzda (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) – specjalista ds. badań społecznych, wieloletni ekspert w dziedzinie badań rynku pracy, analityk w projektach badawczych Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, doświadczony moderator badań jakościowych, współautor koncepcji badawczych oraz publikacji nt. rynku pracy; koordynator badania „Barometr zawodów” oraz współautor raportów tworzonych na podstawie jego wyników.
 • Mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020.

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska – Politechnika Łódzka
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi


III Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
pt. „Zadłużenie finansów publicznych i budżetu państwa a potrzeby i realizacja zasady partnerstwa społecznego”
20.04.2021

Celem III seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wyzwań związanych z poziomem i strukturą zadłużenia finansów publicznych i Budżetu Państwa w kontekście potrzeb i realizacji kluczowych zasad partnerstwa społecznego. Poszukiwanie racjonalnego poziomu wskaźnika zadłużenia państw w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest wyzwaniem dla instytucji sprawujących władzę, jak i dla społeczeństwa. Powszechnie stosowaną metodą stymulowania gospodarek jest wydatkowanie środków finansowych powiększających zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne. Sposób przeznaczania środków na inwestycje prorozwojowe, innowacyjne, czy chroniące środowisko stanowić powinien priorytet przed wydatkami na potrzeby bieżące i konsumpcyjne. Polski dług publiczny obejmuje łącznie nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. Budżet Państwa podlega planowaniu, a jego wydatki i dochody ścisłej kontroli w rocznych cyklach przez wskazane ustrojowo instytucje. Zupełnie nowym zjawiskiem w Unii Europejskiej jest próba uwspólnotowienia długu w ramach Next Generation EU i przeznaczenie wsparcia na działania wspierające dynamizację gospodarki po okresie pandemii COVID-19. Jakie jest miejsce społeczeństwa w procesie planowania i uzgadniania tych założeń?

W dyskusji na powyższe tematy wzięli udział następujący prelegenci:

 • Prof. dr hab. Marek Belka – ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Prezes Rady Ministrów w latach 2004–2005, poseł do Parlamentu Europejskiego.
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – ekonomistka, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH), Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW – Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. E. Lipińskiego za książkę Studia z realistycznej filozofii ekonomii (wyd. CH Beck, Warszawa, 2013). Był profesorem wizytującym m.in. na Uniwersytecie w Cambridge i w London School of Economics.
 • Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ – Dyrektor Instytutu Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich (2018). W ramach realizowanych prac badawczych i projektowych podejmuje tematy polityki fiskalnej, polityki regionalnej, modeli DSGE.
 • Mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020.

W seminarium uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących zarówno sferę nauki, jak też praktyki gospodarczej.

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW – Rada Polityki Pieniężnej
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 


II Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
pt. „Europejski Zielony Ład – Aspiracje, Wyzwania, Realizm podejścia”
23.03.2021

W dniu 23 marca 2021 roku w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Łodzi odbyło się II Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt. „Europejski Zielony Ład- Aspiracje, Wyzwania, Realizm podejścia”. Spotkanie zostało zrealizowane na platformie MS Teams we współpracy z Networking.pl oraz z Centrum Badań Zrównoważonego Rozwoju, działającym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat ekonomicznych, menedżerskich, finansowych i społecznych wyzwań wynikających z implementacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu wzięli udział następujący paneliści:

 • Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomii Rozwoju na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych takich jak: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, European Association of Environmental and Resource Economists, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Società Italiana per le Scienze del Clima. Jest także członkinią Prezydium Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk „Polska 2000 Plus”, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i ekspertką NCBiR,
 • Zespół Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju WZ UŁ w składzie dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk i dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ realizujący badania na temat wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green HRM) we współczesnych organizacjach,
 • Dr inż. Anna Dyląg – doktor nauk ekonomicznych, która angażuje mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Prezeska firmy ABC ENERGIA zajmującej się doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią. Obecnie w kilku polskich gminach wdraża sprawne zarządzanie energią oparte na partycypacji społecznej w lokalnej energetyce – energetykę obywatelską. Zewnętrzna ekspertka Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020. Reprezentuje Fundację Czyste Powietrze jako Przewodnicząca Rady Naukowej oraz członkini zarządu; pełni też funkcję członkini Rady Fundacji Ambitna Polska,
 • Dr Ewa Kochańska – doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja: cybernetyka ekonomiczna, Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Wydawca czasopisma naukowego „Acta Innovations”, ​​Ekspert Komisji Europejskiej, Niemieckiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Dr Emil Łężak – doktor nauk chemicznych z zakresu nanotechnologii (CBMiM PAN w Łodzi). Uzyskał również tytuł inżyniera ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej. Posiada dobrą znajomość procesów i produktów B + R (ponad 8 lat w działach B+R – Polska/Hiszpania) w zakresie nowatorskich wielofunkcyjnych złożonych nanomateriałów, związanych m.in. z sektorem Wytwarzania, Energii i Środowiska. Kierownik Projektów (7PR; H2020; BBI JU; Projekt i / lub Propozycje GreenDealEU),
 • Mgr Julia Majewska – ekspert ds. wdrażania funduszy unijnych w sektorze środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem, w sektorze publicznym oraz prywatnym. Ukończyła SGGW w Warszawie z tytułem magistra inżyniera ochrony środowiska. W latach 2008-2015 pracownik Ministerstwa Środowiska. Od 2017 roku pracuje w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, gdzie zajmuje się wdrażaniem funduszy Polityki Spójności w Polsce,
 • Mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020,
 • Mgr Michał Tratkowski – doradca w dziale komunikacyjnym Dyrekcji ds. Energii Komisji Europejskiej. 25 lat doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym prywatnym i publicznym na ternie Ameryki Północnej (US, Canada) & EU. Absolwent Boston University (ekonomia/finanse), UQAM (MBA) i Politechniki Lubelskiej.

Moderatorem dyskusji był Marcin Podgórski, który rozpoczynając wydarzenie i inspirując do wypowiedzi postawił panelistom m.in. następujące pytania:

 • Co jest ambitne i dalekowzroczne?
 • Czy przygnieceni recesją i bezrobociem nie odłożymy europejskiego zielonego ładu na bok?
 • Co jest szansą a co zagrożeniem?
 • Jak oceniać pomysł na transformację energetyczną unii?

W wypowiedziach przeważały głosy akceptacji dla działań w kierunku ambitnego i dalekowzrocznego Nowego Zielonego Ładu (NZŁ) Europy. Wybrzmiało w dyskusji również duże zrozumienie dla sytuacji post pandemicznej w jakiej znalazła się Europa, Polska i cały świat. Strategia NZŁ ma na celu odbudowę gospodarek i podobnie jak po wielkich kryzysach gospodarczych ma wspierać poszczególne Kraje Unii Europejskiej poprzez dalekosiężne finansowanie (fundusze odbudowy i polityka spójności) dla transformacji i odbudowy w obszarze środowiskowym gospodarczym i społecznym, co podkreślał w swojej wypowiedzi Michał Tratkowski. Szczególnie w obszarze transformacji energetyki według Julii Majewskiej będzie to największa transformacja w Polsce, jednocześnie wymagająca najwięcej pracy do wykonania.

Ewa Kochańska zwróciła uwagę, że poprzez pandemię obnażyły się słabości dotychczasowego podejścia do rozwoju w każdym aspekcie, jednak ważne jest, aby obecnie zaufać nauce i danym naukowym oraz wykorzystać właściwie potencjał lokalny i społecznościowy dla odbudowy gospodarki. W obszarze transformacji energetycznej Anna Dylag uważa, że obecnie jest właściwy czas dla energetyki obywatelskiej i rozproszonej w Polsce, która daje możliwość  obywatelom stawania się producentem własnego prądu, a jednocześnie poprzez spółdzielnie lokalne i klastry może wzmacniać społeczności lokalne w wymiarze społecznego, gospodarczego i środowiskowego rozwoju.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej, Julia Majewska podkreśliła ambitność i wyzwania planu Zielonego Ładu, którego celem jest przede wszystkim neutralność klimatyczna do 2050r. Europy, gospodarka zrównoważona i odporna na kryzysy, rozwój gospodarczy nie wpływający na zmniejszanie zasobów naturalnych, ochrona bioróżnorodności, badania i innowacje będą odgrywać kluczową rolę w przyśpieszaniu wspomnianych transformacji. Realność działań ma zapewnić właściwie wypracowana strategia rozwoju na najbliższe lata, finansowanie transformacji w ramach funduszy EU, fundusze odbudowy oraz wspólnotowe i lokalne działania dla dobra lokalnych gospodarek.

Interesującym głosem był głos Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej, która wskazała, że jej zdaniem przeciętny Polak „nie przejmuje się ekologią i działaniem na rzecz ochrony przyrody i czystego powietrza”. Jako przykład podała okręg bełchatowski, podkreślając, że nie ma tam właściwych liderów, którzy by umieli wskazać, jakie działania wdrożyć, aby wyeliminować energetykę opartą na węglu. Temat transformacji energetycznej podjęła także Bożena Ewa Matusiak wskazując, że od lat próby transformacji w kierunku energetyki obywatelskiej i zrównoważonego rozwoju w Polsce były raczej bardziej symulowane i powolne. Obecnie Polska – mając perspektywy na finansowanie z UE – w końcu podejmuje temat energetyki odnawialnej na szerszą skalę, zapowiadając odejście od węgla i budowanie właściwego miksu energetycznego. Również Anna Dyląg wskazała, że funkcjonują tzw. buble prawne, które nie sprzyjały wcześniej rozwiązaniom typu spółdzielnie energetyczne dla oddolnych działań energetyki obywatelskiej na szeroką skalę. Emil Łężak jako praktyk i projekt menadżer licznych projektów europejskich przypomniał że 40% finansowania jest przeznaczone na systemy energetyczne w tym OZE, a 20%  na technologie cyfrowe i rozwiązania inteligentne dla zarządzania efektywnością energetyczną, w tym na budownictwo energooszczędne.

Podczas dyskusji pojawiło się bardzo istotne pytanie czy tym wszystkim interesuje się przeciętny obywatel i Polak?

Marek Matejun wraz z Izabelą Różańską przedstawili wyniki badań własnych (zespół badawczy: Bożena Ewa Matusiak, Marek Matejun, Izabela Różańska-Bińczyk) dotyczących nastawienia pracowników na wartości i zielone praktyki w aspekcie indywidualnych, zespołowych, organizacyjnych i międzyorganizacyjnych wyników środowiskowych. Zaznaczali, że z badań wynika, że pracownicy przedsiębiorstw chcą wdrażać i przestrzegać praktyk dot. ochrony środowiska, dlatego też rozwój działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi powinien być nastawiony na oddolne inicjatywy pracowników w obszarze działań ekologicznych. Podkreślali, że wyniki badań wyraźnie wskazują, że pracownikom nie jest więc obojętne czy ich firma jest ekologiczna czy nie, chcą oni pracować w firmach kierujących się wartościami spójnymi z ich wartościami indywidualnymi, w tym wartościami ekologicznymi.

Podsumowując wypowiedzi Emil Łężak wyjaśnił proces aplikowania i tworzenia wniosków projektowych i budowania konsorcjum dla inicjatyw realizujących i wpisujących się w tematy innowacji dla ZŁ. Natomiast Małgorzata Burchard-Dziubińska podkreśliła jak ważna jest wieloaspektowa edukacja dla wszystkich obywateli, abyśmy mieli „zielony ład w głowach” z czym wszyscy uczestnicy dyskusji się jednomyślnie zgodzili.

W seminarium, które trwało 2h, uczestniczyło niemal 50 osób reprezentujących uczelnie regionu łódzkiego, instytucje publiczne, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz praktykę gospodarczą. Wszystkim uczestnikom i prelegentom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne dyskusje z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”.

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr inż. Anna Dyląg – ABC ENERGIA Sp. z o.o.
 • Dr Ewa Kochańska – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • Dr Jarosław Marczak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Dr Franciszek Sitkiewicz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi


I Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
pt. „Funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii”
16.02.2021

W dniu 16 lutego 2021 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi zorganizowało Seminarium pt. „Funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii COVID-19”. Odbyło się ono w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat głównych problemów ekonomicznych i społecznych warunkujących funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii.

Pomysłodawcą i moderatorem seminarium był mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020. Jako prelegenci w debacie wzięli udział następujący eksperci:

1) Ze strony kierownictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; ekonomistka, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH),
 • Dr Zofia Sepkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi,
 • Mgr Celestyn Podgórski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi.

2) Ze strony świata akademickiego przedstawiciele Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki. Prowadzi badania w zakresie zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych, a także Green HRM,
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest praktykiem i badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie green HRM, zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki. Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce. Specjalizuje się w zarządzaniu logistyką, nowoczesnych technologiach w logistyce, inteligentnej infrastrukturze, elektromobilności i pojazdach autonomicznych, a także w obszarze bezpieczeństwa w transporcie i ochronie zdrowia,
 • Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym zastosowania efektuacji w procesie przedsiębiorczym, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz oceny przyczyn niepowodzeń gospodarczych,
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, innowacyjności, zarządzania strategicznego oraz green HRM.

3) Ze strony praktyki gospodarczej:

 • Mgr Robert Gondzia – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, HR & Project Manager, Event Manager, Trener. Zajmuje się projektami od kilkunastu lat, z sukcesem współtworzył, bądź realizował projekty z różnych obszarów, w tym HR, IT, PR, marketingu oraz inwestycyjne,
 • Mgr Katarzyna Devavry – magister nauk politycznych (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Katowice, Polska, SciencesPo, Paryż, Francja), doradca Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, dyrektor biura poselskiego w Parlamencie Europejskim.

Seminarium otworzyła Prezes PTE Oddział w Łodzi dr Zofia Sepkowska, która powitała wszystkich uczestników, przedstawiła cel i tematykę spotkania oraz zachęciła do merytorycznej dyskusji. Dalszą część dyskusji moderował mgr Marcin Podgórski. W pierwszej kolejności głos zabrała prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, która zwróciła uwagę na główne trendy związane z pandemią COVID-19 w gospodarce globalnej. W swojej wypowiedzi postawiła interesującą tezę, iż „wszystkie grzechy popełniliśmy przed pandemią”, do której często nawiązywali inni eksperci. W ramach dalszych wypowiedzi dyskutowano o przeciwdziałaniu gospodarczym i społecznym skutkom pandemii w ramach instrumentu finansowego NextGenerationEU, zwrócono uwagę na rolę wartości kulturowych i ekologicznych oraz zrównoważonego rozwoju w działaniach przedsiębiorstw w okresie pandemii, a także wskazano na konsekwencje pandemii dla funkcjonowania i rozwoju firm sektora MSP. Dyskusję poświęcono także zarządzaniu projektami oraz kapitałem ludzkim w trakcie pandemii. Zaproponowano m.in. wykorzystanie nowych rozwiązań w tym obszarze, takich jak praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM). Eksperci wskazywali ponadto na wyzwania pandemii COVID-19 dla branży logistycznej i wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi i społecznymi. W tym obszarze podkreślono znaczenie nowych modeli przedsiębiorczości, takich, jak logika efaktuacji oraz entrepreneurial hustle dla ograniczania niekorzystnego wpływu szoków społeczno-gospodarczych na firmy sektora MSP. Wspólnie zastanawiano się także nad szansami dla przedsiębiorstw wynikającymi z pandemii COVID-19 oraz nad zmianami w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa po okresie pandemii.

W seminarium uczestniczyło łącznie ponad 50 osób, w tym członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownicy wydziałów ekonomicznych i menedżerskich łódzkich uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji administracyjnych z regionu łódzkiego, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego zakwalifikowani do zawodów okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz ze swoimi opiekunami. Uczestnicy wyrażali pozytywnie opinie na temat seminarium wskazując na konieczność kontynuacji tego typu spotkań w przyszłości.

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Jarosław Marczak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Dr Franciszek Sitkiewicz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi