Przegląd Nauk Ekonomicznych

PRZEGLĄD NAUK EKONOMICZNYCH ISSN: 2544 – 221X (dawniej dla STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO ISSN: 1897-7480) to czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do teoretyków praz praktyków ekonomii i zarządzania, a więc do pracowników naukowych, studentów wyższych uczelni, a także przedstawicieli życia gospodarczego kraju i regionów. Czasopismo stanowi forum wymiany poglądów w zakresie szeroko rozumianych problemów ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, zarówno opracowań prezentujących wyniki badań empirycznych, jak i artykułów o charakterze teoretycznym.
  • Czasopismo naukowe było punktowane na liście MNiSW (7 punktów), Część B, poz. 1707 – Lista B czasopism punktowanych 2015
  • Wersją pierwotną czasopisma była papierowa drukowana
  • Czasopismo ukazywało się od 2007 roku (co najmniej jeden numer w roku).
  • Czasopismo było indeksowane w bazie Index Copernicus Journals Master List (ICV 2016 = 49.19, ICV 2017 = 52.94) oraz BazEkon
  • W związku z praktyką dodawania artykułów do otwartych repozytoriów wiedzy decyzją Komitetu Redakcyjnego zdecydowano się skorzystać z regulacji wynikających z zapisów licencji CREATIVE COMMONS w wersji CC BY-NC-ND 4.0.

W dniu 6.11.2019 r. na Walnym Zebraniu Rady Programowej i Redakcji Czasopisma jednogłośnie przyjęto, iż w związku ze zmianą zasad punktowania czasopism przez MNiSW, a w związku z tym przesunięciem naszego czasopisma poza listę czasopism wysoko punktowanych, nie możemy skutecznie prowadzić swej działalności. W związku z powyższym od dnia 07.11.2019 czasopismo zawiesza nabory i swoją działalność.

Z głębokim żalem
Redaktor Naczelna wraz z Redakcją

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ CZASOPISMA

Prof. dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska – Przewodnicząca Prof. Adolfo Chica Ruiz Prof. dr hab. Tomasz Czapla Prof. dr hab. Magdalena Grębosz Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz Prof. dr hab. Lucyna Lewandowska Prof. dr hab. Monika Marcinkowska Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš Prof. dr hab. Piotr Niedzielski Prof. dr hab. Jacek Otto Prof. dr hab. Tatyana Polajeva Prof. dr hab. Stanisław Rudolf Prof. dr hab. Edward Stawasz Prof. dr hab. Ilona Świątek-Barylska Prof. dr hab. Janina Witkowska Prof. dr hab. Zofia Wysokińska Prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Prof. nadzw. dr Daniel Stos

REDAKTOR NACZELNY

Dr hab. Anna Adamik, Prof. PŁ

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Dr Joanna Fila – Finanse i rachunkowość Dr hab. Remigiusz Kozłowski, Prof. UŁ – Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. PŁ – Innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw Dr Emilia Klepczarek – Ekonomia i polityka gospodarcza Dr Dorota Sikora-Fernandez – Gospodarka przestrzenna Dr Franciszek Sitkiewicz – Przedsiębiorczość i finansowanie firm

REDAKTOR JĘZYKOWY

Dr Mateusz Poradecki

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Dr hab. Justyna Wiktorowicz

SEKRETARZ

Dr inż. Michał Nowicki

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym (autorom tekstów, recenzentom, władzom PTE Oddział Łódź) w rozwój czasopisma. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dostępnymi on-line: Przegląd Nauk Ekonomicznych